دکتری

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
2222222
2222222
2222222
2222222
2222222
2222222
3222222
3222222
مهندسی کامپیوتر – نرم افزاربهبود کارایی و راندمان کشف گزارش های خطای تکراری در سیستم های رتبه بندی گزارش های نرم افزاربهزاد سلیمانی نیسیانیدکتر سید مرتضی بابامیر1399/05/09-10:00
مهندسی مکانیک تبدیل انرژیبررسی عددی و تجربی اثر همزمان مولد گردابه و حفره روی نوار ذوزنقه ای بر میدان جریان و انتقال حرارت داخل یک کانالفائزه نجاتی برزکیدکتر قنبر علی شیخ زاده دکتر مرتضی خوشوقت علی آبادی1399/05/07-13:00
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۶۳ مورد.