دکتری

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مهندسی کامپیوتر – نرم افزاربهبود کارایی و راندمان کشف گزارش های خطای تکراری در سیستم های رتبه بندی گزارش های نرم افزاربهزاد سلیمانی نیسیانیدکتر سید مرتضی بابامیر1399/05/09-10:00
مهندسی مکانیک تبدیل انرژیبررسی عددی و تجربی اثر همزمان مولد گردابه و حفره روی نوار ذوزنقه ای بر میدان جریان و انتقال حرارت داخل یک کانالفائزه نجاتی برزکیدکتر قنبر علی شیخ زاده دکتر مرتضی خوشوقت علی آبادی1399/05/07-13:00
شیمی الیطراحی، ساخت و شناسایی نانو ذرات مگنتیت تثبیت شده بر روی کائولن بور تری فلوئورید به عنوان کاتالیزگر اسیدی جامد برای تهیه¬ی ترکیب های ناجور حلقه¬ی حاوی اتم¬های نیتروژن و اکسیژن، مانند دی هیدروپیریمیدینون ها، دی هیدرو پیریدین ها، کرومن ها، استال ها و کتال ها بر پایه¬ی شیمی سبز در شرایط گوناگونرضا محمدی پوردکتر عبدالحمید بامنیری1399/05/06دانشکده علوم پایه14:00
شیمی آلیطراحی، ساخت و شناسایی نانوذرات مگنتیت تثبیت شده بر روی بوران تری فلوئورید/ گاما آلومینا به عنوان کاتالیزگر در سنتز برخی ترکیب های ناجور حلقه نیتروژن دار مانند دی هیدروپیرازین ها، ایندازولوفتالازین ها وهیدروکینازولین ها در شرایط گوناگون و بررسی محاسبات مکانیک کوانتومی برخی از آن هامهناز محمودی فرد چگینیدکتر عبدالحمید بامنیری1399/05/06دانشکده علوم پایه10:00
فیزیکتانسور انرژی-تکانه القایی میدان دیراک در الکترودینامیک کوانتمی دوسیته 2-بُعدیمنیژه بت شکنان فرددکتر احسان باورساد1399/04/31دفاع مجازی10:00
مهندسی مکانیک تبدیل انرژیاثر مشخصات مخلوط ورودی و محیط متخلخل بر پایداری شعله و بازده تابشی در یک میکرومحفظه احتراقی متخلخلمحمد صابر خسرویدکتر سید عبدالمهدی هاشمی1399/04/31مجازی10:00
مهندسی شیمیساخت، مشخصه یابی و ارزیابی کارایی نانوفوتوکاتالیست های اکسید روی، بهبود یافته با فلزات واسطه و کربن دات، در حذف آلاینده های آلی تحت تابش نور مرئیرضا بهنوددکتر غلامحسین صدیفیان1399/04/28دفاع مجازی12:00
مهندسی مکانیکبررسی عددی پایداری شعله پیش­آمیخته هیدروژن-هوا در محفظه احتراق میکرو استوانه­ایسعید نعیمیدکتر سید عبدالمهدی هاشمی1399/04/24دفاع مجازی14:00
علوم اجتماعیتبیین جامعه شناختی رابطه فردگرایی و تغییرات خانواده در شهر بجنوردهادی افرادکتر مهران سهراب زاده1399/04/22دفاع مجازی11:30
مهندسی برق – قدرتتحلیل پایداری و بهبود عملکرد دینامیکی توربین های بادی با ژنراتور القایی دو سو تغذیه در شرایط اتصال به شبکه ضعیفامیرحسین عزیزیدکتر محسن رحیمی1399/03/11اتاق جلسات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر09:30
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۵۵ مورد.