کارمندان


مرتضی مطهر ثانی
 رئیس گروه استعدادهای درخشان
  تلفن: 55912287  031


منیره سادات قاضی
 کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی
  تلفن:

09361613471

 03155912128

m.ghazi@staff.kashanu.ac.ir

مرضیه محق
 کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی
  تلفن: 55912166 031

grad@kashanu.ac.ir

 

معصومه یزدی
 کارشناس تحصیلات تکمیلی
  تلفن: 55912225 031

مهدی عطاری
مسئول دفتر مدیر تحصیلات تکمیلی
  تلفن:03155912271

         55912278 031

55912242 031  :    فاکس 

Email: mehdiattari54@gmail.com