کارمندان


مرتضی مطهر ثانی
 رئیس گروه استعدادهای درخشان
  تلفن: 55912287  031


منیره سادات قاضی
 کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی
  تلفن:

09361613471

 55912128 031

مرضیه محق
 کارشناس تحصیلات تکمیلی
  تلفن: 55912166 031

grad@kashanu.ac.ir

طاهره عربی مرقی
مسئول دفتر مدیر تحصیلات تکمیلی
  تلفن: 55912278
031

 فاکس: 55513011 031