کارمندان


مرتضی مطهر ثانی
 کارشناس مسئول استعدادهای درخشان
  تلفن: 55912287  031

 

محسنعلی فتحعلی زاده
 کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی
  تلفن: 55912166  031


منیره سادات قاضی
 کارشناس تحصیلات تکمیلی
  تلفن: 55912128 031

مرضیه محق
 کارشناس تحصیلات تکمیلی
  تلفن: 55912225 031

 

طاهره عربی مرقی
مسئول دفتر مدیر تحصیلات تکمیلی
  تلفن: 55912278
031

 فاکس: 55513011 031