آئین نامه های دکتری

 
*- آیین نامه آموزشی سال 88                                                                                             pdf  

*- آیین نامه  آموزشی سال 90                                                                                             pdf

*- آیین نامه  آموزشی سال 94 اجرا برای دانشجویان ورودی 1395 و بعد از آن  
                Pdf
 
 
 
 
 
*بخشنامه مربوط به قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی