مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان

مدیر تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان

جواد سلیمی سرتختی
مدیر تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان

استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 
 
مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی: طاهره عربی مرقی
    تلفن: 55912278 31  98    
فکس:
55513011 31  98