مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان

مدیر تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان


 

دکتر محمدرضا منصورنیا
مدیر تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان

دانشیار دانشکده شیمی
mansournia@kashanu.ac.ir
 
 
مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی: طاهره عربی مرقی
    تلفن: 55912278 31  98    
فکس:
55513011 31  98

آخرین اخبار