کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مهندسی شیمی - فرایندهای جداسازیمطالعه تجربی فرآیند جداسازی هوا با استفاده از روش تقطیر تبریدیسیدمحمد سلیمیابراهیم نعمتی1403/03/12مهندسی11:00
زبان و ادبیات فارسیبازتاب مسائل اجتماعی سیاسی و دینی در اشعار حسین منزویزهرا قصابیسید محمد راستگوفر1403/03/12دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی11:00
برنامه‌ریزی درسیبررسی میزان اثربخشی دروس تربیتی – موضوعی رشته آموزش ابتدایی از نگاه نومعلمان و اساتید دانشگاه فرهنگیانمحمد وطن دوستمحمد امینی1403/03/09علوم انسانی12:00
حقوق جزا و جرم‌شناسیبزهکاری اطفال بر پایه ی فرهنگ فقر : بررسی موردی محله ناصر خسرو اصفهانمهدی هوشنگینوید بابایی خورزوقی1403/03/08دانشکده حقوق11:30
مترجمی زبان عربیتأثیر جنسیت مترجم بر ترجمه های فارسی دو رمان عربی «اللص والکلاب» و «الأسود یلیق بک»ملیکا افروزعلی بشیری1403/03/08دانشکده ادبیات12:30
زبان و ادبیات فارسیبررسی تحلیلی دیدگاه های انتقادی معاصران دربارة شعر ملک الشعرای بهارمریم سلطانیامیرحسین مدنی1403/03/07دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی12:00
مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسیسنتز و بررسی فعالیت فتوکاتالیستی نانوساختارهای ناهمگون سه تایی SnO2/TiO2/CuO برای تجزیه رنگ سبز مالاکیتمونس سلمانی زادهعباس صادق زاده عطار1403/03/07اتاق سمینار دانشکده14:00
علوم قرآن و حدیثبررسی مراحل تربیت دوران کودکی از منظر قرآن، حدیث و روان‌شناسیزهرا گل احمدی خزاقیمصطفی عباسی مقدم1403/03/06دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی12:30
ادیان و عرفانبازتاب احوال، آثار و اندیشه‏ های عین‏ القضات در کتب صوفیهابوالفضل قراگوزلیمحمد مشهدی1403/02/31آمفی تئاتر12:30
مهندسی معدن - استخراج مواد معدنیبرآورد آب ورودی به معادن روباز _ مطالعه موردی معدن یوگی در استرالیایاسر عینیعلی عالی انوری1403/02/31اتاق سمینار دانشکده مهندسی11:30
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۸۸۵ مورد.