کارشناسی ارشد


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۹۳ مورد.
رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
نهج البلاغهشکوفایی صفات نفسانی در ارتباط میان عمل و نفس در معارف علویمهدیه سادات جعفریدکتر مرتضی امامی1399/03/11-10:00
مهندسی برق - قدرتمدل سازی دینامیکی بار در سیستم های قدرت به روش جعبه سیاه مبتنی بر داده های اندازه گیریعلی مسفروشدکتر علی کریمی1399/02/22اتاق جلسات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر10:00
مهندسی برق – قدرتتحلیل و کاهش سطح هارمونیکی سیستم قدرت در حضور حجم بالای منابع بادی-مطالعه موردی شبکه انتقال سیستانسعید ستم کشدکتر علی کریمی1399/02/21اتاق جلسات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر11:30
علوم تربیتی برنامه ریزی درسیارزشیابی فرایند هدایت تحصیلی دانش آموزان در دوره اول متوسطه نظام جدید آموزشی از دیدگاه مشاوران تحصیلی مدارس شهرستان های کاشان و آران و بیدگلمهدی ثانوی نوش آبادیدکتر محمد امینی1399/02/17سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی و حقوق-
مطالعات فرهنگیارتباط استفاده از فضای مجازی و گرایش به سبک زندگی مدرن در جامعه بختیاری ( نمونه مورد مطالعه: جوانان شهر فارسان)زهرا مولوی وردنجانیدکتر مهران سهراب زاده1398/12/05-11:30
معماریطراحی مرکز محله با رویکرد اجتماع پذیری بر اساس درون گرایی و برونگرایی ( نمونه موردی محله درب باغ کاشان)بهنود علی نقیدکتر زهره یادگاری1398/12/05-13:00
معماریطراحی واحد همسایگی در بافت تاریخی جوباره با توجه به نقش فضایی-کالبدی حیاط در خانه های تاریخی شهر اصفهانرومینا حق پرستدکتر علی عمرانی پور1398/11/30دانشکده معماری وهنر11:00
مهندسی برق - قدرتبررسی اثر زبری لبه بر روی خصوصیات الکترونیکی نانو نوارهای فسفرن سیاهمهسا معزدکتر حسین کرمی طاهری1398/11/30اتاق سمینار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر10:00
جغرافیا و برنامه ریزی شهریبررسی و ارزیابی شاخص های شهر شاد در ایجاد شهر خلاق با تاکید بر پیاده مداری، سرزندگی و فضای سبز شهری (نمونه موردی : شهر جدید فولادشهر)کبری امینیدکتر رسول حیدری سورشجانی1398/11/30کلاس شماره 1 دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین12:00
روانشناسی تربیتیارتباط سبک های مقابله و خودتنظیمی عاطفی با رضایت شغلی و سلامت روان معلماناعظم شریفی ویدوجیدکتر فریبرز صدیقی ارفعی1398/11/30سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی08:45