آئین نامه های کارشناسی ارشد

 
- آئین نامه آموزشی ناپیوسته مصوب سال 1388        pdf

- آئین نامه آموزشی ناپیوسته مصوب سال 1394        pdf

 
- بخشنامه مربوط به قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی