کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
ایجاد شبکه عصبی برای تعیین ورق تقویت بهینه شده با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات در محل اتصال نازل با مخزن کامپوزیتی تحت فشار داخلی و بار لوله ‏کشیهادی رضائی مهردکتر سعید گلابی1397/06/26-14:00
آبخیزداریارزیابی کارایی برخی روش های داده کاوی به منظور تهیه نقشه های حساسیت پذیری زمین لغزش (مطالعه موردی: بخشی از حوضه کارون میانی)زهرا براتی زانیانیدکتر ابراهیم امیدوار1397/06/31پزوهشکده نانو12:00
آموزش زبان انگلیسیبررسی تاثیر استراتژی کلاس معکوس بر پیچیدگی، صحت و فصاحت بیان شفاهی زبان انگلیسی در بین دانش آموزان ایرانیآنیا ابراهیمیدکتر عباس زارعی1397/03/08سالن آمفی تئاتر دانشکده13:00
آموزش زبان انگلیسیبررسی دلایل عدم مشارکت زبان آموزان آموزشگاه های زبان آران و بیدگل با تاکید به نقش اضطراب اجتماعیزهرا ملاباقری ارانیدکتر عباس زارعی1397/04/10سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی14:00
آموزش زبان انگلیسیبررسی تأثیر نگارش مشارکتی میان گروه های تعیین شده از سوی معلم و زبان آموزنسرین شریفی سیناییدکتر سیدمحمدمهدی لطیفی1397/08/29آمفی تائتر دانشکده حقوق11:30
آموزش زبان انگلیسیتحلیل انتقادی گفتمان اخبار چاپ شده درباره¬ی برنامه جامع اقدام مشترک ( برجام ) در روزنامه¬های بریتانیایی ایندیپندنت، گاردین، تایمز و دیلی میررسمیه قمیدکتر محمد رضا شمس1397/08/22سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی11:30
آموزش زبان انگلیسیبررسی تاثیر راهکارهای برنامه¬ریزی بر پیچیدگی، درستی و روانی نوشته های فراگیران زبان انگلیسیسوسن سادات سیدیدکتر عباس زارعی تجره1397/11/29سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی10:00
آموزش زبان انگلیسیتاثیر اضطراب فراگیری زبان خارجی، تصور فرد از سطح توانایی ارتباطی خود و نقش معلم در افزایش تمایل به برقراری ارتباط در کلاسزکیه هاشمیدکتر عباس زارعی تجره1398/02/16آمفی تئاتر دانشکدهخ ادبیات و زبانهای خارجی10:30
آموزش زبان انگلیسیرابطه هوش هیجانی افراد برون¬گرا و درون¬گرا واستراتژیهای یادگیری لغت بین فراگیران ایرانی زن و مردفاطمه دهقانیدکتر محمدرضا شمس دکتر جمیله راحمی1398/03/20آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی10:30
آموزش زبان انگلیسیتاثیر زمان بندی اصلاحات کتبی معلم بر بهبود نگارش رایانه ای مشترک زبان آموزانسعید قرائتیدکتر محمدرضا شمس دکتر سید محمد مهدی لطیفی رستمی1398/06/31آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی10:30
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۸۹۱ مورد.