فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری سایر دانشگاهها

فراخوان پذیرش استعدادهای درخشان ( سال تحصیلی 1404  - 1403)

دانشگاه هنر اصفهان ( دکتری )

دانشگاه رازی کرمانشاه( کارشناسی ارشد و دکتری )

دانشگاه محقق اردبیلی( کارشناسی ارشد و دکتری )

دانشگاه هنر اسلامی تبریز( کارشناسی ارشد و دکتری )

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران( کارشناسی ارشد و دکتری )

دانشگاه شیراز ( دکتری )

دانشگاه خوارزمی ( دکتری )

دانشگاه صنعتی مالک اشتر( کارشناسی ارشد و دکتری )

دانشگاه قم( کارشناسی ارشد و دکتری )

موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو اصفهان( کارشناسی ارشد )

دانشگاه بین المللی امام خمینی ( دکتری )

دانشگاه صنعتی شیراز ( کارشناسی ارشد )

دانشگاه شهید باهنر کرمان ( کارشناسی ارشد )

دانشگاه تبریز ( دکتری )

دانشگاه شهرکرد ( کارشناسی ارشد)

دانشگاه جامع انقلاب اسلامی ( کارشناسی ارشد )

دانشگاه ارومیه ( دکتری )

دانشگاه صنعتی کرمانشاه ( کارشناسی ارشد و دکتری )

دانشگاه علم و فناوری مازندران ( دکتری )

دانشگاه الزهرا ( دکتری )

دانشگاه گیلان ( دکتری )

دانشگاه گلستان ( کارشناسی ارشد و دکتری )

دانشگاه آموزش عالی بم (کارشناسی ارشد )

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ( دکتری )

دانشگاه صنعتی اصفهان ( دکتری )

دانشگاه صنعتی مالک اشتر ( ارشد و دکتری )

دانشگاه هرمزگان ( ارشد و دکتری )

دانشگاه شهید چمران اهواز ( ارشد و دکتری)

دانشگاه بجنورد( ارشد )

دانشگاه کوثر بجنورد ( ارشد)

دانشگاه سیستان و بلوچستان ( دکتری  -   ارشد  )

دانشگاه جامع انقلاب اسلامی( ارشد)

دانشگاه علم و فناوری مازندران( ارشد)

دانشگاه صنعتی قوچان ( ارشد)

دانشگاه یزد ( ارشد)

دانشگاه تفرش ( ارشد)

مجتمع آموزش عالی لارستان ( ارشد)

دانشگاه جیرفت( ارشد)

دانشگاه محقق اردبیلی ( ارشد )

دانشگاه سیستان و بلوچستان ( دکتری)

دانشگاه صنعتی شاهرود ( ارشد)

دانشگاه الزهرا ( ارشد)

دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( ارشد)

دانشگاه صنعتی ارومیه ( ارشد و دکتری)

دانشگاه مراغه ( ارشد)

دانشگاه سمنان ( ارشد)

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ( ارشد)

دانشگاه فسا ( ارشد)

دانشگاه رفسنجان ( ارشد)

فراخوان پذیرش استعدادهای درخشان ( سال تحصیلی 1403  - 1402)

فراخوان پذیرش دوره دکتری استعدادهای درخشان بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه کاشان

دانشگاه  کاشان دوره کارشناسی ارشد

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشگاه شهاب دانش

دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه شاهد

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه صنعتی کرمانشاه   ارشد دکتری

دانشگاه اصفهان   ارشد - دکتری

دانشگاه خوارزمی 

دانشگاه هنر اصفهان

دانشگاه کوثر بجنورد

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دانشگاه مازندران

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

دانشگاه بین المللی امام خمینی

مجتمع آموزش عالی بم

دانشگاه الزهرا

دانشگاه ارومیه

دانشگاه هرمزگان دکتری   ارشد

دانشگاه ادیان و مذاهب قم

دانشگاه اردکان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دانشگاه قم

دانشگاه شیراز

دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علم و فناوری مازندران

دانشگاه هرمزگان

دانشگاه صنعتی قوچان

دانشگاه کوثر ویژه خواهران

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دانشگاه بجنورد

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشگاه ولایت

دانشگاه علوم و فناوری آریان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دانشگاه بزرگمهر قائنات

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه بیرجند

دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه مراغه

دانشگاه جامع انقلاب اسلامی

دانشگاه صنعتی سهند

دانشگاه کردستان

دانشگاه خلیج فارس

دانشگاه تفرش

دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

دانشگاه ارشاد دماوند

دانشگاه گیلان

دانشگاه بین المللی امام خمینی

دانشگاه سمنان

دانشگاه رازی

دانشگاه مازندران

دانشگاه محقق اردبیلی

موسسه آموزش عالی دانش پژوهان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دانشگاه نیشابور

دانشگاه زنجان

دانشگاه ولیعصر رفسنجان

دانشگاه الزهرا

دانشگاه صنعتی اراک

دانشگاه تبریز

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه ارومیه

دانشگاه لرستان

دانشگاه حکیم سبزواری