کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مهندسی برق - سیستم‌های قدرتآشکارسازی خطا در شبکه‌های توزیع ولتاژ پایین مجهز به سامانه‌های برق خورشیدی خانگیسالار نادری بلداجیعباس کتابی1402/06/28سالن شهید سلیمانی08:00
مهندسی سیستم‌های انرژی - تکنولوژی انرژیبهبود تابآوری سیستمهای انرژی در حضور بارهای حساس و مزارع استخراج رمزارزمهدی مشایخیمجید سبزپوشان1402/07/05ساختمان پژوهشکده انرژی08:00
مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنیتاثیر کانی های همراه بر بازیابی کان سنگ معدن سنگ آهن ورتاوه قمصرامیرحسین اللهیاری قمصریعلیرضا جوادی نوش ابادی1402/07/09اتاق سمینار دانشکده مهندسی08:00
علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیستارزیابی شناخت، درک و رفتار مردم کلانشهر تهران درباره اثر آلودگی هوا بر جابجایی و مهاجرت جمعیتمحیا شاه طاهریروح اله میرزایی محمدآبادی1402/11/02دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین08:00
جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری - آمایش شهریبررسی و شناحت تصویر ذهنی شهروندان نسبت به فضاهای شهری(مطالعه موردی خمینی شهر)فریبا طاهری اندانیرسول حیدری سورشجانی1402/11/29دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین08:00
مهندسی سیستم‌های انرژی - تکنولوژی انرژیامکان سنجی ، طراحی و شبیه سازی استفاده از مولد توان پالسی برای ترمیم ضایعات پوستی غیر سرطانیبهاره بیاتیمریم السادات اخوان حجازی1402/11/30ساختمان پژوهشکده انرژی08:00
مهندسی برق - سیستم‌های قدرتحفاظت تطبیقی بهینه شبکه‌های توزیع فعال مبتنی بر تغییر مستقل در گروه‌های تنظیم رله‌های اضافه‌جریان جهت‌دارعلی تنگستانیحامد هاشمی دزکی1402/11/29سالن جلسات حوزه ریاست-شهید سلیمانی08:00
مهندسی معماریطراحی مجتمع مسکونی در شهر قم با رویکرد پایداری اجتماعی از طریق افزایش تعامل اجتماعیالهه شوندیجواد دیواندری1402/11/30سالن کنفرانس دانسکده معماری و هنر08:00
مهندسی معماریاقامتگاه بومگردی اصفهان با بهره گیری از اصول معماری بومی مبتنی بر استفاده حداکثری از انرژی های طبیعیزهرا یخچالیجواد دیواندری1402/11/29سالن کنفرانس دانسکده معماری و هنر08:00
مهندسی معماریطراحی مجموعه گردشگری با رویکرد معماری بایوفیلیک با تأثیرپذیری از عناصر و الگو¬های بومی روستای چمسیده فاطمه سعیدنامهجواد دیواندری1402/11/30سالن کنفرانس دانسکده معماری و هنر08:00
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۸۸۳ مورد.