کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیبررسی عددی اثر نوع سوخت و خواص حرارتی محیط متخلخل بر پایداری شعله در مشعل متخلخل واگراعلی رضا دین دوستدکتر سید عبدالمهدی هاشمی1397/11/30-15:30
مهندسی شیمی – ترمو سینتیکتصفیه فتوکاتالیستی پساپ پالایشگاه اصفهان به کمک کاتالیست های مستعمل O3۲Fe، CuO و ZnOمحسن ملک پور نقنهدکتر ابراهیم نعمتی لای1397/11/30-17:15
زبان و ادبیات فارسیبررسی انس التائبین احمد جام براساس الگوی تحلیل گفتمان انتقادی با تکیه بر نظریه فرکلاففریبا خانزادیدکتر امیرحسین مدنی1397/11/28-11:30
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل الکتروالاستیک نانو ورق سه لایه شامل هسته متخلخل و لایه های پیزوالکتریک بر اساس تئوری برشی دو متغیره سینوسی تحت بار الکتریکی و مکانیکی قرار گرفته بر روی بستر پاسترناک.سید مرتضی سیدی سعادتیدکتر محمد عارفی دکتر عباس لقمان1397/11/29-15:00
زبان و ادبیات فارسیتحلیل آموزه های تربیتی برگرفته از کتب فارسی ابتدایی قبل و بعد از سند تحول بنیادین آموزش و پرورشسمیه باقری آرانیدکتر حسین قربانپور1397/11/30-11:30
م. کامپیوتر- نرم افزارروشی برای توزیع کلید در پروتکل LEACH به منظور کاهش مصرف انرژیحسین صادقپوردکتر سید مرتضی بابامیر1397/11/29-14:00
مخابرات - سیستمحذف تداخل در شبکه های گوشی به گوشی نسل پنجم براساس تکنیک های شکل دهی پرتوی هماهنگابوالفضل صدیقیدکتر محمدرضا ذوقی1397/11/30-16:00
شیمی تجزیهبررسی تجربی برهمکنش نامتعارف ماده فعال سطحی - آبی برمو فنول به منظور اندازه گیری ستیل تری متیل آمونیوم کلراید ( CTAC ) در حضور و عدم حضور سایر موادفعال سطحی با استفاده از جابجایی طیف مرئی / فرابنفش شناساگرمحمدرضا حجتی سبحاندکتر علی غلامی1397/12/21-10:00
فیزیک – حالت جامدساخت نانولوله های اکسید تیتانیوم به روش آندایز شتاب دار و بررسی خواص فتوولتائیک آن هامعصومه خانیدکتر محمد نور محمدی1397/12/15-14:00
مهندسی عمران - سازهمطالعه آزمایشگاهی اندرکنش خاک - سازه در رفتار کوله پل هامحسن رئوفیعلی میرزایی1397/12/13-16:00
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱٬۸۸۳ مورد.