کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداریتغییرات مکانی خصوصیات ذاتی و فراکتالی خاک در دشت کاشانفرزانه نوذریانهدی قاسمیه1397/06/26-9:00
مهندسی مکانیکتحلبل رفتار خمش الکترومکانیکال و ارتعاش آزاد ورق های تک و چند لایه مدرج بر اساس مفهوم تار خنثی و تئوری برشی سینوسی دومتغیرهالیاس محمدرضایی بیدگلیدکتر محمد عارفی1397/06/26-8:00
ایجاد شبکه عصبی برای تعیین ورق تقویت بهینه شده با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات در محل اتصال نازل با مخزن کامپوزیتی تحت فشار داخلی و بار لوله ‏کشیهادی رضائی مهردکتر سعید گلابی1397/06/26-14:00
مخابرات- میدان و موجمحاسبه و تحلیل پایداری مودهای نوسانی نوسان سازهای الکترو نوری پهن باند در حوزه فرکانسسیده فاطمه موسوی بیدلیدکتر آقاسجاد جهانبخت1397/06/26-10:00
ریاضی محضاعداد کار میکائیل تعمیم بیضوی انها و محک های مربوطحمیده پادوئیحسن دقیق1397/06/31-9:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیاثر ضخامت نانولایه ی اطراف نانوذرات بر میدان جریان و انتقال حرارت در جابه جایی ترکیبی نانوسیالفرهاد منفرددکتر علی اکبر عباسیان آرانی1397/06/27-8:00
مهندسی برق کنترلطراحی کنترل تحمل پذیر خطا برای بالگرد بدون سرنشین نمونهمحمد دالونددکتر علیرضا فرجی1397/06/31-14:00
ریاضی محض جبرمباحثی در ایده آل های قویا تحویل ناپذیر و ایده ال های ضعیفا تحویل ناپذیرصدیقه زاوشدکتر رضا جهانی نژاد1397/06/31-18:00
مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل رفتار خزشی با تئوری کرنش سختی در مخزن استوانه ای نانو کامپوزیتی پایه پلیمری تقویت شده با نانولوله های کربنی تحت فشار داخلی و گرادیان دماسیدامیر نوربخشدکتر عباس لقمان1397/06/31-15:30
مهندسی مکانیکمدلسازی و بررسی عملکرد یک نمونه آب شیرین¬کن خورشیدی از نوع پله¬ای شیبدار همراه با مواد تغییر فاز دهندهصابر خان محمدیدکتر مجید سبزپوشانی1397/06/31-9:00
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۸۷۰ مورد.