کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مهندسی منابع طبیعی -محیط زیستساخت بیوچار مغناطیسی با استفاده از ضایعات نعناع و کاربرد آن در حذف سرب از محلول آبیسید جواد علویدکتر روح اله میرزایی1398/08/14کلاس شماره یک دانشکده منابع طبیعی12:30
مهندسی شیمی – ترموسینتیک و کاتالیستشبیه سازی واحد تبدیل کاتالیستی احیا مداوم و بهینه سازی متغیرهای عملیاتی موثر بر عملکرد واحد با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)بهزاد محمدی جهندیزیدکتر عبداله ایران خواه1398/06/25کلاس شماره7 دانشکده مهندسی15:00
اکوتوریسمارزیابی و قابلیت سنجی توسعه اکوتوریسم در مناطق کویری ( نمونه موردی : محدوده گردشگری مجتمع پتاس خور و بیابانک)فاطمه ستایشدکتر صدیقه کیانی سلمی1397/06/26کلاس شمارهد 1 دانشکده9:00
علوم و مهندسی محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمیناثر طوفان های گرد و غبار برزوال پوشش جنگلی با استفاده ازداده های ماهواره ای MODIS (مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری )زهرا بابائی دورکیافسانه افضلی1402/06/20کلاس یک12:00
مهندسی منابع طبیعی-مرتع داریبررسی فیتوشیمیایی دو گونه از پونه سا (Nepeta sp.) تحت تاثیر ارتفاع (مطالعه موردی: منطقه کرسنک)ندا سقایی دهکردیدکتر منصوره قوام1397/09/07کلاس یک دانشکده منابع طبیعی11:00
شیمی - شیمی فیزیکمطالعه‌ی مونت کارلو سینتیکی تجزیه‌ی نورکاتالیزگری هیدروژن‌سولفید به وسیله‌ی نورکاتالیزگرهای بر پایه‌ی ZnIn2S4زینب برزوزاده زوارهحدیث بشیری1402/06/04کلاس ۱۴ دانشکده شیمی10:00
فیزیک – هسته ایساخت و بررسی مشخصات سوسوزنی نانو ذرات کادمیم تنگستات CdWo4)) و سرب تنگستات ) ( Pb Wo4علی اشرف زادهدکتر مصطفی زاهدی فر1397/05/09کلاس14 دانشکده علوم11:00
باستان‌شناسی - تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین‌های دیگرگونه شناسی، طبقه بندی و گاهنگاری سفالهای لعابدار صفوی حاصل از کاوش های باستان شناختی قلعه پرتغالی های قشمبهاره یگانهرضا نوری شادمهانی1401/11/30کنفراس13:00
باستان‌شناسی - تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین‌های دیگرنسب شناسی هنرمندان زرین فام در قرون اولیه اسلامیعلی فردینمحسن جاوری1402/07/10کنفرانس11:30
باستان‌شناسی - تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین‌های دیگرتحلیل، طبقه بندی و گونه شناسی سفال اسگرافیتو قرون میانی دوره اسلامی در دشت الشترحسین کاکولوندمحسن جاوری1402/07/10کنفرانس12:30
نمایش ۱٬۸۵۱ تا ۱٬۸۶۰ مورد از کل ۱٬۸۷۰ مورد.