کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
آموزش زبان انگلیسیبررسی دلایل عدم مشارکت زبان آموزان آموزشگاه های زبان آران و بیدگل با تاکید به نقش اضطراب اجتماعیزهرا ملاباقری ارانیدکتر عباس زارعی1397/04/10سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی14:00
معماری تکنولوژیطراحی خانه اپرای ایرانمحمدجواد میرجلیلیدکتر بابک عالمی دکتر امیرحسین صادقپور1397/04/10اتاق کنفرانس دانشکده معماری و هنر10:00
مهندسی شیمیجداسازی و شناسایی آلرژن اصلی گرده نارون در منطقه کاشانالهام محلوجیدکتر محمدرضا مزدیان فر1397/04/10سالن سمینار مهندسی17:00
علوم قران و حدیثبازتاب مباحث کلامی در روایات امام باقر (ع ) با تاکید بر محورهای توحید، ایمان، قضا و قدر و امامتفاطمه تقی پوردکتر محسن قاسم پور1397/04/10دانشکده پردیس خواهران11:30
مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات آزاد کمانش و خمش میکرو پوسته استوانه ای با ضخامت متغیر ساخته شده از مواد مدرج تابعی با استفاده از مدل کوپر- نقدی براساس تئوری تنش کوپل اصلاح شدهسروش قرقانیدکتر عباس لقمان1397/04/11دانشکده مهندسی14:00
فیزیک – هسته ایساخت و مشخصه یابی نانو ذرات CdSiO3 آلائیده شده با ناخالصی Mn و بررسی خواص ترمولومینسانس آن در دزیمتری پرتوی گامانازنین حاجی کریم ناصریدکتر احسان صادقی دکتر مصطفی زاهدی فر1397/04/12کلاس 14 دانشکده علوم12:00
ریاضی محضکدهای مرکز سازفاطمه جعفریدکتر مجید مزروعی1397/04/12دانشکده علوم10:00
ریاضی محضکدهای مشبکه¬یی برای مجرای باز پخش گوسیسید محمد موسوی علی ابادیدکتر رضا کهکشانی1397/04/12دانشکده علوم8:00
برنامه ریزی درسیسنجش میزان مطالعه درسی و غیردرسی دانشجویان دانشگاه کاشان: واکاوی دلایل آنپری اعلائیدکتر زینب السادات اطهری1397/04/12سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی10:00
شیمی - آلیتهیه و شناسایی نانو صفحه های گرافن اکسید عامل دار شده و کاربرد آن ها به عنوان نانو کاتالیزگر در سنتز بنزو پیران ها، فنازین ها، نفتوکینون ها و آکریدین ها در شرایط گوناگونمریم فرحناک ضرابیدکتر حسین نعیمی1397/04/13کلاس 14 دانشکده علوم10:00
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۸۸۳ مورد.