کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
جغرافیا و برنامه ریزی شهریپتانسیل سنجی پیاده روی معابر شهر کاشان با تاکید بر شاخص های برنامه ریزی شهریمرضیه راد کیانیدکتر یونس غلامی. بیمرغ1397/06/24کلاس شماره 1 دانشکده10:00
شیمی - فیزیکمطالعه ساختار الکترونی نانو صفحات Yگرافاین خالص و دوپ شده با آلومینیوم، نیتروژن و فسفر و بررسی جذب هیدروژن روی برخی از آن¬هافریبا اکبری جعفرآبادیدکتر عادل رئیسی1397/06/24دانشکده علوم14:00
مکانیک طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات و کنترل فعال بهینه میکرو تیر ساندویچی ردی هوشمند با رویه¬های پیزوالکتریک تقویت شده با توزیع های مختلف نانولوله-های کربنی به عنوان حسگر و عملگرسید محمد اخوان علویمهدی محمدی مهر1397/06/24کلاس 11 ساختمان ساتر (مهندسی مکانیک)11:00
مکانیک-طراحی کاربردیطراحی بهینه جعبه دنده سیاره ای بر اساس وزن مینیمم به کمک الگوریتمهای ژنتیک و ازدحام ذراتمحمد جواد طاهرپوردکتر سعید گلابی1397/06/24اتاق سمینار دانشکده مهندسی13:00
مهندسی مکانیکمطالعه تجربی تاثیر تعداد حفره ها بر احتراق پیش آمیخته در مشعل ترکیبی متخلخل - شعله ازادرامین دلاوریدکتر سید عبدالمهدی هاشمی1397/06/24سالن سمینار دانشکده10:00
مدیریت کارآفرینیبررسی و تبیین نقش کارآفرینی اجتماعی در مسئولیت اجتماعی سازمان های دولتی (مورد مطالعه: شرکت گاز اصفهان)ارمغان رضائیدکتر مسعود تمسکی بیدگلی1397/06/24آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی11:00
زیست سلولی ملکولی – بیوشیمیبررسی اثرات نانوکورکومین پلیمری بر میزان بیان دگرگونه¬های ژنی HSP27 و HSP40 در رده¬های سلولی سرطان تخمدان (OVCAR3 , SKOV3)سمیرا حقیقتدکتر روح الله نخعی سیستانی دکتر حسین نیکزاد1397/06/25--
جغرافیا و برنامه¬ریزی شهریارزیابی وضعیت مبلمان شهری و ارتباط آن با رضایتمندی شهروندان، بهبود کیفیت محیط شهری و توسعه گردشگری ( مطالعه موردی : شهر کاشان)مهسا فرجیدکتر محسن شاطریان1397/06/25کلاس شماره 1 دانشکده10:00
زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمیتشخیص سرطان پستان در مراحل اولیه با شناسایی میکروریبو نوکلئیک اسید – 21 در سرم بیماران سرطانی به کمک الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با گرافن اکساید کاهش یافته، نانو ذرات طلا و داکسی ریبو نوکلئیک اسیدنگین نیک زاددکتر حسینعلی رفیعی پور1397/06/25کلاس 14 دانشکده علوم16:00
جغرافیا و برنامه¬ریزی شهریارزیابی و سنجش رابطه پایداری اجتماعی و کیفیت محیط شهری ( نمونه موردی: محلات شهر نورآباد)کامران دولتیاریاندکتر رسول حیدری1397/06/25کلاس شماره 1 دانشکده14:00
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۸۹۱ مورد.