کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مهندسی معماریارائه الگویی برای خانه با رویکرد فضاهای انسانیزهرا طهماسبیزهره یادگاری1402/06/27دانشکده معماری و هنر11:00
مهندسی کامپیوتر – نرم افزارارائه روشی جدید برای تولید ازمون اشکال تاخیر مسیر بر اساس رویکرد احتمالاتی چند مقداریمسعود تنگسیریدکتر حسین صباغیان بیدگلی1397/10/22-14:00
مهندسی کامپیوتر – نرم افزارارائه روشی مبتنی بر شبکه پتری جهت یافتن یک الگوریتم مسیریابی مناسب با هدف افزایش کارایی نگاشت کاربرد در شبکه های درون تراشه ایزینب سید صالحیدکتر حسین صباغیان بیدگلی1398/11/30سالن سمینار ساختمان ساتر11:00
مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزارارائه روشی مبتنی بر مدل پتری جهت کاهش توان مصرفی نگاشت‌های مختلف کاربرد در شبکه‌های درون‌تراشه‌ای با استفاده از مقیاس‌بندی پویای ولتاژ-فرکانسزهراسادات نیریحسین صباغیان بیدگلی1402/11/30سالن اجتماعات ساختمان ساتر همکف14:00
مدیریت کسب و کار - مالیارائه شاخص های اعتبار سنجی مشتریان بانک: با استفاده از رویکرد داده کاوی.حامد نصیریعلی نمازیان1402/07/10آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی14:00
مدیریت کسب و کار - مالیارائه مدل عوامل مؤثر بر رفتار توده وار در تصمیم گیری های مالی: رویکرد فراترکیببهاره بابائیزهرا صادقی آرانی1401/11/25آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی14:00
مدیریت کسب و کار - عملیات و زنجیره تأمینارائه مدل مفهومی چالش‌ها، عوامل پذیرش و عوامل کلیدی موفقیت اینترنت اشیا در زنجیره تأمین کسب و کارهای ایرانهاجر محمدیاسماعیل مزروعی نصرآبادی1402/06/28آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی08:00
مدیریت اجراییارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد سازمانهای وابسته به شهرداری کاشانفاطمه مظفریدکتر مسعود تمسکی بیدگلی1397/12/12آمفی تئاتر دانشکده13:00
مهندسی کامپیوتر نرم افزارارائه مدلی برای طبقه بندی احساسات متن در سطح سند بر پایه نظریه ساختار گفتمان بیانیشیما سیاردکتر ایوب باقری1398/03/28-14:00
مدیریت کسب و کار - عملیات و زنجیره تأمینارائه نقشه راه زنجیره تأمین داخلی بیمارستان (مورد مطالعه: مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی اصفهان)الهام اسدی امین ابادیاسماعیل مزروعی نصرآبادی1401/06/30آمفی تئاتر علوم انسانی10:00
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۸۹۱ مورد.