کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مهندسی کامپیوتر – نرم افزارارائه یک مدل مبتنی بر بلاکچین برای شبکه های بین خودرویی به منظور افزایش مقیاس پذیری و قابلیت اعتمادفاطمه قوانلوی قاجاردکتر جواد سلیمی سرتختی1398/06/30-12:00
مدیریت آموزشیارایه الگوی تبیین میزان خلاقیت و کارآفرینی دانشجویان ارشد دانشگاه کاشان با رویکرد فرا ترکیببهروز بهرامیدکتر علی یزد خواستی1398/04/10سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی12:30
مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیکارایه ساختار جدید دیود اثر میدانی دوگیتی به منظور بهبود مشخصات الکترونیکیمهسا قادرپناهداریوش دیدبان1402/07/03اتاق سمینار10:00
بیوشیمیارتباط آللی HLA. DQB7*06 یا بیماری مالتیپل اسکلروزیس در شهر تهراننفیسه خلیلیدکتر روح الله نخعی سیستانی1398/11/28سالن کنفرانس دانشکده علوم14:00
مطالعات فرهنگیارتباط استفاده از فضای مجازی و گرایش به سبک زندگی مدرن در جامعه بختیاری ( نمونه مورد مطالعه: جوانان شهر فارسان)زهرا مولوی وردنجانیدکتر مهران سهراب زاده1398/12/05-11:30
روانشناسی تربیتیارتباط سبک های مقابله و خودتنظیمی عاطفی با رضایت شغلی و سلامت روان معلماناعظم شریفی ویدوجیدکتر فریبرز صدیقی ارفعی1398/11/30سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی08:45
روانشناسی تربیتیارتباط سبکهای دلبستگی و سبکهای یادگیری با سازگاریتحصیلی در دانشجویان با نقش تعدیل کننده جنسیتمرضیه پیشرو نصرآبادسفلیدکتر فریبرز صدیق ارفعی1398/04/25آمفی تئاتر دانشکده10:00
آموزش زبان انگلیسیارتباط ظرفیت حافظه کاری و بازیابی اطلاعات زبانی ذخیره شده جدید به واسطه اثر پیش زمینه ای بافتاری: مطالعه ای بر روی دو زبانه های تابع فارسی-انگلیسیحمیدرضا حمیدنیاحامد حبیب زاده1401/06/28دانشکده ادبیات و زبانها14:00
روان‌شناسی عمومیارتباط نیرومندی من و ذهنیت های طرحواره ای با گرایش به خودکشی در زنان مطلقه: نقش میانجی مکانیزم های دفاعی (مطالعه موردی: زنان مطلقه تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر اصفهان)اناهیتا حیدری پورفریبرز صدیق ارفعی1402/12/07آمفی تاتر دانشکده علوم انسانی11:30
حقوق جزا و جرم‌شناسیارتباط گرایش به بزهکاری با ویژگی های شخصیتی با واسطه گری متغیر جنسیت (جامعه آماری دانشجویان رشته حقوق دانشگاه کاشان)فاطمه مشهدی نوش ابادیجعفر یزدیان1401/06/29دانشکده حقوق09:00
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۸۹۱ مورد.