کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفاننگرش نهادهای دینداری به کروناویروس (مطالعه موردی طلاب شهر قم)مهدی حیوریحسین حیدری1401/11/24سالن اجتماعات دانشکده ادبیات11:30
الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیثمراتب دین داری از منظر آرای تفسیری علامه طباطبایی ، شهید مطهری و آیت الله جوادی آملیحسن خانی هنجنیمصطفی عباسی مقدم1401/06/28حضوری10:30
الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیثتقریب گرایی در مجمع البیان طبرسیمرضیه نساجیان کاشیمحسن قاسمپور1401/10/28دانشکده12:30
الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیثبررسی مفهومی و مصداقی فساد و راه های برون رفت از آن از دیدگاه  امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغهمحمد رضایی مطلق آرانیحمیدرضا فهیمی تبار1401/12/15دانشکده ادبیات10:00
الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیثبررسی مفهومی و مصداقی فساد و راه های برون رفت از آن از دیدگاه  امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغهمحمد رضایی مطلق آرانیحمیدرضا فهیمی تبار1401/11/30دانشکده ادبیات10:00
الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیثدراسة الاتجاهات العقائدیة فی روایات الإمام الهادی ( علیه السلام )محمود الجصانیمصطفی عباسی مقدم1402/01/20دانشکده ادبیات11:00
الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیثمفهوم الامة غی القران الکریم دراسة مقارنة فی اراء المفسریین والمفکریین الاسلامیینماهر الراشدیحسین ستار1402/01/15دانشکده ادبیات10:00
الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیثبررسی سیر تطور دیدگاه‌های مفسران پیرامون آیه تطهیر  فاطمه معلم طاهریمصطفی عباسی مقدم1402/06/29دانشکده ادبیات11:00
الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامیاندیشه‌های مابعدالطبیعی کندی و فارابی(بررسی مقایسه ای)صدیقه اسمعیلی کاشیمهدی دشت بزرگی1402/11/30آمفی تئاتر16:00
الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیثبررسی جایگاه علوم ادبی در تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفینحسین بک زاده ریزیدکتر محسن قاسم پور1398/11/26آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی14:00
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۸۸۳ مورد.