کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مهندسی منابع طبیعی - بیابانزداییارزیابی چند منظوره طرح های تاغ کاری در سطح شهرستان کاشانسیمین موحدنیادکتر ابوالفضل رنجبر فردوئی دکتر عباسعلی ولی1397/02/26کلاس شماره 4 دانشکده منابع طبیعی11:30
م. منابع طبیعی- بیابان زداییمطالعه و انتخاب مناسب ترین رژیم آبی بر مبنای پارامترهای اکوفیزیولوژیکی در پسته اهلی (Pistacia vera L.) تحت شرایط محیطی بیابان. مطالعه موردی: کاشان، باغات پسته ابوزیدابادابوالفضل رضایی فخرهدکتر ابوالفضل رنجبر1397/06/25کلاس شماره 4 دانشکده14:00
مهندسی منابع طبیعی-بیابان-زداییارزیابی پویایی پوشش گیاهی و نیروهای رانش در شمال غرب استان اصفهاننسترن قاسمیدکتر ابوالفضل رنجبر1397/11/28کلاس شماره 4 دانشکده12:00
منابع طبیعی – بیابان زداییارزیابی نوسانات زمانی – مکانی کارایی استفاده از باران در مناطق خشک ( مطالعه موردی : دشت کاشان )سیما افشارنیادکتر ابوالفضل رنجبر فردوئی دکتر فاطمه پناهی1397/11/29کلاس شماره 4 دانشکده12:00
منابع طبیعی- بیابان¬زداییارزیابی تغییرات پوشش زمین بر پدیده گرد و غبار ( مطالعه موردی : شهرستان کاشان و آران و بیدگل)مریم قربانی اقدمدکتر عباسعلی ولی1397/11/30کلاس شماره 4 دانشکده12:00
منابع طبیعی – بیابان¬زداییارزیابی و تحلیل مدیریت استراتژیک جامع بیابان ( مطالعه موردی : شهرستان اردستان)نجمه یزدانیاندکتر عباسعلی ولی1398/09/03کلاس شماره 412:00
اکوتوریسم (طبیعت گردی)پهنه¬بندی اکوتوریسم و امکان سنجی احداث اکوکمپ طبیعت¬گردی در شهرستان فسانجمه نظریدکتر سید حجت موسوی1397/06/26کلاس شماره 3 پژوهشکده8:00
مهندسی منابع طبیعی آبخیزداریبررسی تاثیر شدت و میزان بارش بر مقدار برگاب گونه های مختلف درختی موجود در فضای سبز شهریسید مهدی سادات رسولدکتر رضا قضاوی دکتر ابراهیم امیدوار1398/09/18کلاس شماره 3 دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین16:00
منابع طبیعی - مرتعداریبررسی دانش بومی مردم محلی در استفاده از گیاهان دارویی با تاکید بر گیاه زیتون ( مطالعه موردی : منطقه جوبُن استان گیلان )معصومه قدیمی جوبنیدکتر منصوره قوام1398/09/19کلاس شماره 3 دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین14:00
مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداریبررسی تأثیر عوامل زمین - محیطی روی شبکه های زهکشی با استفاده از تجزیه و تحلیل فراکتالی (مطالعه موردی: بخش کوهستانی حوضه کاشان)عباس رسول زاده بیدگلیدکتر ابراهیم امیدوار1398/11/28کلاس شماره 3 دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین12:30
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۸۸۳ مورد.