کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیاستفاده از جت‌های برخوردی در هواگرمکن خورشیدی به منظور افزایش انتقال حرارتحمیدرضا ناغونیابوالفضل فتاحی1402/11/30دانشکده مهندسی مکانیک14:00
مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیبهبود قابلیت گذر از خطا در ریزشبکه AC/DC ترکیبیمهدی ولی پور فردسید عباس طاهر1402/11/30اتاق جلسات دانشکده برق و کامپیوتر12:00
مهندسی برق - کنترلکنترل پایداری الکترونیکی خودرو ـ تریلی با مد لغزشیفرزانه وحدانیعلیرضا فرجی1402/11/30دانشکده ساتر10:00
روان‌شناسی عمومیبررسی رابطه تاب آوری با بهزیستی روانشناختی با نقش تعدیل گری تنظیم شناختی هیجان در معلولان جسمی-حرکتییاسین ازادفریبرز صدیق ارفعی1402/11/30آمفی تاتر دانشکده علوم انسانی11:30
فناوری معماری - معماری بیونیکمطالعه ویژگی های تاریخی و فنی خشت و آجر در بناهای تاریخی کاشان و طراحی یک نشانه شهری به منظور تاکید بر این مصالحفاطمه پارچه باف مطلقبابک عالمی1402/11/30سالن کنفرانس دانسکده معماری و هنر14:00
نانو شیمیمطالعه نظری برهمکنش برخی آلاینده¬های گوگرد¬دار زیست¬محیطی مثل H2S، SO2 و SO3 با نانو ساختار H4,4,4-گرافاین به روش DFT-D2مبارکه فرهادیانعادل رئیسی1402/11/30پژوهشکده علوم و فناوری نانو14:00
نانوفیزیکسنتز و مشخصه یابی نقاط کوانتومی گرافن با ناخالصی سلنیوم به روش هیدروترمال و کاربرد آن در سلول های خورشیدی سیلیکونی به عنوان مبدل طول موجمحدثه قطبی فرمصطفی زاهدی فر1402/11/30پژوهشکده علوم و فناوری نانو14:00
بیوشیمیشناسایی کافئیک اسید با استفاده از الکترود خمیرکربن اصلاح شده با نانوکامپوزیت مس (II) اکسید/کربن نیترید گرافیتی در عصاره‌ی گیاهان مریم گلی اصفهانی، پونه سای ایرانی و بَرازَمبَلنسرین ابوالحسنیحسینعلی رفیعی پور1402/11/30سالن شهید علیمحمدی16:00
نانوفیزیکمطالعه تطبیقی خروج پلیمر نیمه‌انعطاف‌پذیر محدود شده از نانوکرهفاطمه محرمی نژادنرگس نیکو فرد1402/11/30پژوهشکده علوم و فناوری نانو08:00
الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامیاندیشه‌های مابعدالطبیعی کندی و فارابی(بررسی مقایسه ای)صدیقه اسمعیلی کاشیمهدی دشت بزرگی1402/11/30آمفی تئاتر16:00
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۸۵۷ مورد.