کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مترجمی زبان عربیتأثیر جنسیت مترجم بر ترجمه های فارسی دو رمان عربی «اللص والکلاب» و «الأسود یلیق بک»ملیکا افروزعلی بشیری1403/03/08دانشکده ادبیات12:30
برنامه‌ریزی درسیبررسی میزان اثربخشی دروس تربیتی – موضوعی رشته آموزش ابتدایی از نگاه نومعلمان و اساتید دانشگاه فرهنگیانمحمد وطن دوستمحمد امینی1403/03/09علوم انسانی12:00
زبان و ادبیات فارسیبازتاب مسائل اجتماعی سیاسی و دینی در اشعار حسین منزویزهرا قصابیسید محمد راستگوفر1403/03/12دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی11:00
علوم قرآن و حدیثبررسی مراحل تربیت دوران کودکی از منظر قرآن، حدیث و روان‌شناسیزهرا گل احمدی خزاقیمصطفی عباسی مقدم1403/03/06دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی12:30
مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسیسنتز و بررسی فعالیت فتوکاتالیستی نانوساختارهای ناهمگون سه تایی SnO2/TiO2/CuO برای تجزیه رنگ سبز مالاکیتمونس سلمانی زادهعباس صادق زاده عطار1403/03/07اتاق سمینار دانشکده14:00
الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیثروش شناسی استاد مطهری در نقد احادیث اهل بیت و شناسایی احادیث ضعیف و موضوعسدرا ملک ارائیحسین ستار1403/03/12دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی12:30
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیتحلیل ترمودینامیکی-اقتصادی و بهینه‌سازی چندهدفه یک واحد تولید قدرت، هیدروژن و سوخت بیودیزل با استفاده از کشت جلبکایدا صدری ایرانیابوالفضل فتاحی1403/03/12دانشکده مهندسی مکانیک14:00
آموزش زبان انگلیسیبررسی تاثیر ویدیوهای آموزشی یوتیوب بر یادگیری خودتنظیم زبان انگلیسی از دیدگاه زبان آموزان ایرانی: فرصت ها و چالش هااسماعیل بخشی کاشیحامد حبیب زاده1403/03/21تالار حافظ، دانشکده‌ی ادبیات و زبانهای خارجی10:30
باستان‌شناسی - تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین‌های دیگرتبیین شباهت ها و تفاوت های میان معماری سلجوقی و تیموری :مطالعه موردی امامزاده های نور و روشن آباد گرگانحسن گنجی وطنرضا نوری شادمهانی1403/03/22کنفرانس دانشکده12:00
مدیریت آموزشیتاثیر استراتژی چهار گوشه در توسعه مهارت های حل مسائل ریاضی دانش آموزان کلاس پنجم ابتداییاحمد عبدالنبی جوید جویدحمید رحیمی1403/03/30علوم انسانی10:30
نمایش ۱٬۸۸۱ تا ۱٬۸۹۰ مورد از کل ۱٬۸۹۱ مورد.