مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • تحصیلات تکمیلی > دکتری > فرصت تحقیقاتی
شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور

مدارک مورد نیاز برای استفاده از فرصت تحقیقاتی شش ماهه داخل

مدارک مورد نیاز برای استفاده از فرصت تحقیقاتی شش ماهه خارج

فرم تعهد کارمندی

فرم وثیقه ملکی

شرایط ضامنین

فرم 101

فرم 102

فرم 103

فرم 104

گزارش پایان فرصت تحقیقاتی
تعداد بازديد از اين صفحه : 519