مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • تحصیلات تکمیلی > کارشناسی ارشد > آئین نامه ها
آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب سال 1373        pdf

آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب سال 1387        pdf

آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب سال 1388        pdf

آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب سال 1394        pdf
تعداد بازديد از اين صفحه : 617