مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • مدیریت و کارکنان > کارمندان

مرتضی مطهرثانی
کارشناس مسئول استعدادهای درخشان
تلفن: 55912287 31  98منیره سادات قاضی
 کارشناس تحصیلات تکمیلی
  تلفن: 55912225 31 

مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی: طاهره عربی مرقی
 

   
تلفن: 55912278 31  98    
فکس:
55513011 31   98


شماره استعدادهای درخشان: 5512287 31  98   
تعداد بازديد از اين صفحه : 531